Jokilaakson Sairauskassan lomakkeet

Liittymislomake Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti 2 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta

Ulkojäsenhakemus Ulkojäseniä ovat henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt tuotannollisista ja taloudellisista syistä eläkkeelle siirtymättä ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen työsuhteen päättymistä vähintään 15 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi päätoimisena yrittäjinä.

Ulkojäsenestä eläkeläisjäseneksi

Eläkeläiset Eläkkeelle siirtyvän henkilön on ilmoitettava jäsenyyden jatkamisesta kassalle kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon eläkepäätöksestä

Jäsenyyden irtisanominen Sairauskassan sääntöjen 5§ mukaan eroaminen katsotaan tapahtuneeksi sen kuukauden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty. Henkilö joka on itse eronnut kassasta, ei ole oikeutettu liittymään kassaan uudelleen.