Jokilaakson Sairauskassan lomakkeet

Liittymislomake

Vakuutussuhdetta on haettava kirjallisesti 2 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta

Vakuutussuhteen jatkaminen
Kassan toimintapiiriin voivat kuulua henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt tuotannollisista ja taloudellisista syistä eläkkeelle siirtymättä ja jotka ovat olleet kassan vakuutettuja ennen työsuhteen päättymistä vähintään 15 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi päätoimisena yrittäjinä.

Eläkkeelle siirtyvä muu vakuutettu (ent. ulkojäsen)
Vakuutussuhteen jatkamisesta on ilmoitettava kassalle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta.

Eläkeläisvakuutettu
Eläkkeelle siirtyvän henkilön on ilmoitettava vakuutussuhteen jatkamisesta kassalle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta.

Sairauskassasta eroaminen
Sairauskassan sääntöjen 5§ mukaan eroaminen katsotaan tapahtuneeksi sen kuukauden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty. Kassasta omasta pyynnöstä eronneella ei ole oikeutta liittyä kassaan uudelleen.

Hautausavustushakemus