Jokilaakson Sairauskassan lomakkeet

Liittymislomake Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta

Ulkojäsenhakemus Ulkojäseniä ovat henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt eläkkeelle siirtymättä 57 vuotta 1 kuukauden täytettyään ja jotka ovat olleet kassan jäseniä ennen työsuhteen päättymistä vähintään 15 vuotta eivätkä ole ansiotyössä eivätkä toimi yrittäjinä.

Ulkojäsenestä eläkeläisjäseneksi

Eläkeläiset Eläkkeelle siirtyvän henkilön on ilmoitettava jäsenyyden jatkamisesta kassalle kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon eläkepäätöksestä

Jäsenyyden irtisanominen Sairauskassan sääntöjen 5§ mukaan eroaminen katsotaan tapahtuneeksi sen kuukauden lopussa, jonka aikana ilmoitus on tehty. Henkilö joka on itse eronnut kassasta, ei ole oikeutettu liittymään kassaan uudelleen.